НУ «Чернігівська політехніка»

Наукові праці викладачів

Результати своєї наукової роботи викладачі юридичного факультету постійно висвітлюють у численних публікаціях у фахових виданнях України, зарубіжних журналах, у наукових виданнях (журналах), які індексуються у наукометричних базах даних Scopus або Web of Science, збірниках тез науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів.

Викладачі юридичного факультету є авторами підручників, навчальних посібників, монографій, які широко використовуються студентами різних закладів вищої освіти. Серед останніх таких видань можна відзначити наступні:

 

Апанасенко К.І. Дозвільні правовідносини у сфері господарювання: проблеми теорії і практики / К.І. Апанасенко. – К.: ДУ “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України”, 2020. – 430 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Entrepreneurship. The Way We Change the World.

O. Kozynets. The influence of ideology on the development of entrepreneurship. – 2020. – P. 9-26.

ЗАВАНТАЖИТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берднік І.В. Кримінально-правова охорона водних ресурсів: теоретичні та прикладні засади: монографія / І.В. Берднік. – Київ: ВД Дакор, 2019. – 534 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальні проблеми публічного та приватного права: монографія / Ніщимна С.О., Зливко С.В., Сикал М.М. та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Ніщимної С.О. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2019. 436 с. (Нітченко А.Г. – автор підрозділу 7.3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марущак О.А. Нормативно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: навчальний посібник / О.А. Марущак. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – 268 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осипенко І.П. Криміналістика (Методика розслідування окремих видів злочинів): навч. посіб. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2018. – 284 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керноз Н.Є. Перегляд судових рішень як різновид судового захисту прав, свобод та інтересів осіб: навчальний посібник / Н.Є. Керноз. – Вид. 3-тє, доповн., переробл. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 134 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апанасенко К.І. Державне регулювання та нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності: навчальний посібник / К.І. Апанасенко. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 276 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topical issues of education: Collective monograph. – Pegasus Publishing. Lisbon, Portugal, 2018. – 276 p.

Карпова І. Г. Соціально-педагогічні чинники формування та творчого розвитку особистості у музичній культурі Чернігівщини в Х–другій половині ХVІІІ ст. – P. 148-158.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коломієць Н.В. Заохочення у кримінально-виконавчому праві: теоретико-прикладний аспект: моногр. / Н.В. Коломієць. – Чернігів, 2017. – 400 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криміналістика (Криміналістична тактика): навч. посіб. / І.В. Берднік, М.Б. Головко, Л.А. Остапенко, І.П. Осипенко, М.П. Черненок. – Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – 208 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головко М.Б. Криміналістика (Теоретичні основи криміналістики. Криміналістична техніка) : навч. посіб. / М.Б. Головко, Л.А. Остапенко, І.П. Осипенко, М.П. Черненок. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 196 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Правові умови підприємництва» з дисципліни «Правове регулювання економіки». Навчально-методичні матеріали для студентів // Ю. В. Кирилюк, А. Г. Нітченко, Т. М. Пшенична, С. М. Шкарлет / Серія дидактичних матеріалів для підприємницької освіти у закладах вищої освіти України. – Чернігів : ПАТ «Поліграфчно‐видавничий комплекс «Десна», 2016. – 70 с.

Завантажити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пузирний В.Ф. Адміністративна діяльність установ та органів виконання покарань : монографія. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2015. – 378 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селецький О.В. та ін. Практикум з навчальної дисципліни «Трудове право»: навчальний посібник / кол. авт. ; кер. авт. кол. Т. М. Лежнєва. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 185 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головко М.Б. Обшук (юридико-психологічні аспекти організації та проведення): навчально-методичний посібник / М.Б. Головко, І.П. Осипенко. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2015. – 128 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність омбудсмана в Україні: питання адміністративно-правового забезпечення: [монографія] / Н.С. Пузирна, В.Ф. Пузирний, С.К. Гречанюк, А.О. Галай – Чернігів: УРІ МДВУ, 2014. – 172 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богатирьов І.Г. Кримінально-виконавча характеристика наркозалежних осіб в умовах позбавлення волі: монографія / І.Г. Богатирьов, В.В. Голець, Н.В. Коломієць. – К.: ВД “Дакор”, 2013. – 244 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шестак Л.В. Адміністративне право : навчальний посібник. / Л.В. Шестак. – Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – 256 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марущак Н.В.  Забезпечення права особи на повагу до її гідності на стадії досудового розслідування у кримінальному процесі України: монографія / Марущак Н.В. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – 159 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпова І.Г. Теоретично-методичні засади розвитку творчої обдарованості студентської молоді: монографія / І.Г. Карпова. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – 144 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апанасенко К.І. Право комунальної власності: господарсько-правовий аспект. Монографія. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2010. – 264 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керноз Н.Є. Перегляд судових рішень як різновид судового захисту прав, свобод та інтересів осіб: навчальний посібник / Керноз Н.Є. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – 96 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн / укладач Козинець О.Г. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – 260 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андріїв В.М., Пузирний В.Ф. Трудове право: навчальний посіб. / Андріїв В.М., Пузирний В.Ф. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – 184 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козинець О.Г. Реформування системи військової освіти та підготовки кадрів російської армії у другій чверті ХІХ століття: монографія. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2008. – 182 с.